GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť LOMAX & Co s. r. o., IČO: 26903920, so sídlom č. 417, 691 08 Bořetice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 44060 (ďalej len „LOMAX & Co s. r. o.“ alebo „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov touto spoločnosťou vrátane rozsahu práv dotknutej osoby súvisiacich so spracúvaním jej osobných údajov spoločnosťou LOMAX & Co s. r. o.

Spoločnosť LOMAX & Co s. r. o. spracúva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov

LOMAX & Co s. r. o., IČO: 26903920, so sídlom č. 417, 691 08 Bořetice
E-mail: info@lomax.cz
Tel.: +421 0800 042 372

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

 • Plnenie zmluvy (vrátane rokovaní o uzavretí alebo zmene tejto zmluvy)
  Spoločnosť LOMAX & Co s. r. o. spracúva osobné údaje zákazníkov predovšetkým na účely plnenia zmluvy, a to v rozsahu týchto identifikačných a adresných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa miesta dodania plnenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne ďalšie údaje vyplývajúce zo zmluvy.
 • Plnenie právnych povinností
  Spoločnosť spracúva osobné údaje aj na účely plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona, napr. na účely vedenia účtovníctva, povinnosti archivácie a pod., a to v rozsahu týchto identifikačných a adresných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa miesta doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Priamy marketing (informačné a produktové kampane, obchodné oznámenia)
  Osobné údaje zákazníkov možno spracúvať aj na účely zasielania obchodných oznámení a informácií o výrobkoch a službách spoločnosti LOMAX & Co s. r. o., no len na základe poskytnutého súhlasu zákazníka. Osobné údaje sa potom spracúvajú v tomto rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa. Spoločnosť LOMAX & Co s. r. o. je organizátorom spotrebiteľských súťaží pre zákazníkov, keď v prípade výhry zákazníka môže byť na základe jeho súhlasu spracovaná jeho podobizeň vo forme fotografie alebo videozáznamu.
 • Ochrana práv a právom chránených záujmov (napr. ochrana majetku a osôb v rámci vyhotovovania kamerových záznamov)
  S cieľom zabezpečenia ochrany majetku spoločnosti, jej zamestnancov a tretích osôb, ako aj ich majetku a zdravia, sú na budovách v správe alebo vlastníctve spoločnosti LOMAX & Co s. r. o. inštalované kamerové systémy so záznamom, prostredníctvom ktorých možno spracúvať osobné údaje zákazníkov v rozsahu zachyteného obrazu.

Zdroje osobných údajov

Spoločnosť získava osobné údaje najmä od dotknutých osôb v rámci rokovaní o zmluvách a z verejne dostupných zdrojov (napr. verejných registrov, evidencie, zoznamov). Spoločnosť nemonitoruje komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom telefonických hovorov. Spôsob spracovania osobných údajov Spôsob spracovania osobných údajov zákazníkov zahŕňa manuálne spracovanie a automatizované spracovanie v informačných systémoch spoločnosti. Pri automatizovanom spracovaní v týchto systémoch, ako aj pri manuálnom spracovaní osobných údajov zákazníkov, sa používajú vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov zákazníkov.

Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené najmä zamestnancom spoločnosti, ktorí budú poverení ich spracúvaním. Okrem toho môžu byť osobné údaje sprístupnené aj tretím stranám, a to spracovateľom na základe uzatvorených zmlúv o spracúvaní osobných údajov (napr. dodávateľom a správcom interného informačného systému spoločnosti, poskytovateľom IT infraštruktúry, advokátovi a podobne) a príslušným štátnym orgánom na účely plnenia ich povinností a na účely výkonu rozhodnutí (orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom, súdom, orgánom sociálneho zabezpečenia, exekútorom a podobne), prípadne iným príjemcom podľa potrieb a pokynov dotknutých osôb. Spoločnosť LOMAX & Co s. r. o. neposkytuje osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Súbory cookie

Súbory cookie sa používajú na internetových stránkach spoločnosti na zlepšenie kvality starostlivosti o zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov. Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré spoločnosť používa na rozpoznanie počítača návštevníka webovej stránky spoločnosti pri jeho komunikácii so spoločnosťou prostredníctvom internetových stránok spoločnosti a na následné využívanie určitých funkcií internetových stránok.

Súbory cookie sa ukladajú na pevný disk návštevníka prostredníctvom internetového prehliadača. Ukladanie súborov cookie prebieha na základe súhlasu s tým, že používateľ môže kedykoľvek odmietnuť ukladanie súborov cookie v rámci nastavení internetového prehliadača. Niektoré služby zákazníka alebo potenciálneho zákazníka však môžu vyžadovať ukladanie súborov cookie a ak zákazník alebo potenciálny zákazník odmietne ukladanie súborov cookie, nebude oprávnený tieto služby používať.

Nastavenia a prehľad súborov cookie

Čas spracovania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje, ktorých právny titul je:

 • súhlas, na dobu do odvolania tohto súhlasu,
 • plnenia zmluvy, na dobu trvania zmluvy alebo na dobu poskytnutej záruky a ďalej na dobu 10 rokov od skončenia platnosti zmluvy (v súvislosti s pozáručným servisom),
 • plnenia právnych povinností, počas zákonom stanoveného obdobia.

Po uplynutí doby spracúvania osobných údajov sa osobné údaje zlikvidujú v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 449/2004 Z. z. o archívnictve a spisovej službe.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúva spoločnosť LOMAX & Co s. r. o., má v súvislosti s ochranou osobných údajov tieto práva:

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu, má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o:

 • účeloch spracúvania;
 • kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené;
 • plánovanom období, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, alebo, ak ho nemožno určiť, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 • existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania;
 • práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • akýchkoľvek dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
 • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, profilovaniu, o použitom postupe, ako aj význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vzhľadom na účely spracúvania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na výmaz

Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sa uplatní jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa údaje spracúvali, a neexistuje žiadny ďalší právny základ na spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali protiprávne;
 • osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť;
 • osobné údaje sa zhromažďovali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz sa neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné:

 • na výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je prevádzkovateľ poverený;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 zabráni alebo vážne ohrozí splnenie účelu tohto spracúvania;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

 • dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov počas obdobia potrebného na to, aby prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho žiada o obmedzenie používania osobných údajov;
 • spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu, kým sa neoverí, že oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak bolo spracúvanie obmedzené, takéto osobné údaje sa môžu spracúvať, s výnimkou uchovávania, len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Ak dôvody, pre ktoré bolo právo na obmedzenie spracúvania uplatnené, už nie sú uplatniteľné, spoločnosť obmedzenie spracúvania zruší a vopred o tom informuje dotknutú osobu.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi alebo, ak je to technicky možné, požiadať prevádzkovateľov o ich vzájomný prenos, ak:

 • je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve a
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na postupy spoločnosti priamo spoločnosti alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje, pokiaľ je:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov;
 • povolené právnymi predpismi Českej republiky alebo Európskej únie, ktoré zároveň stanovia primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby;
 • na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby. 
   

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva tak, že kontaktuje spoločnosť na kontaktoch uvedených nižšie.

Spoločnosť poskytuje informácie zásadne v písomnej forme. Ak dotknutá osoba kontaktuje spoločnosť telefonicky alebo e-mailom, informácie jej budú poskytnuté elektronicky, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Kontaktné údaje na uplatnenie práv dotknutých osôb:

písomne v sídle spoločnosti: Bořetice 417, PSČ: 691 08
e-mailom na adrese: info@lomax.cz
telefonicky na čísle: +421 0800 042 372